EUs Förordningar-Direktiv

Förkortningar med förklaringar

ECHAEuropean Chemicals Agency
Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) är den drivande kraften bland de tillsynsmyndigheter som genomför EU:s banbrytande kemikalielagstiftning, som ska skydda människors hälsa och miljön och samtidigt främja innovation och konkurrenskraft. ECHA länk till lagar
FörordningEn EU-förordning som har trätt i kraft är direkt tillämplig och gäller i alla medlemsländer utan att inkorporeras eller transformeras till nationella rättsregler. Den blir en del av den nationella lagstiftningen genom sitt ikraftträdande. Förordningar ska tillämpas direkt av nationella domstolar och andra myndigheter.
DirektivEtt EU-direktiv har som mål att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning på något område, exempelvis miljö. Direktivet föreskriver vilket resultat medlemsländerna ska uppnå men lämnar åt dessa att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. I direktivet står när det senast ska vara genomfört i medlemsländerna.
REACHRegistration Evaluation and Authorisation of Chemicals (Förordning nr 1907/2006)
Samma standarder för tillverkning, leverans och säker användning av kemikalier gäller i hela EES-området (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), som innefattar EU:s medlemsstater, Island, Liechtenstein och Norge. Standarderna gäller alla företag oavsett deras plats i distributionskedjan och vilka produkter de tillverkar, importerar, exporterar, levererar eller använder. Den täcker alla sektorer där tillverkning, import, distribution och användning av kemikalier som råmaterial eller slutprodukter förekommer (inte bara inom kemikalieindustrin), gäller oavsett ditt företags storlek, innebär att du ansvarar för en säker användning av de ämnen du släpper ut på marknaden eller använder, kräver att varje aktör i distributionskedjan förmedlar information om hur kemikalierna används på ett säkert sätt, ger konsumenterna rätt att få reda på om ämnen som inger mycket stora betänkligheter ingår i dina varor.
SDSSafety Data Sheet (på Svenska Säkerhetsdatablad (SDB)) Utformningen regleras i REACH och måste innehålla information om alla identifierade faror, inte bara de som leder till en klassificering enligt CLP-förordningen. Till ett SDB kan det finnas ett exponeringsscenario.
CLPClassification, Labelling and Packaging (CLP) Regulation Förordningen om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen ((EG) nr 1272/2008) är baserad på Förenta nationernas globala harmoniserade system GHS) och dess syfte är att garantera ett stort skydd för hälsa och miljö, såväl som fri rörlighet för ämnen, blandningar och varor.
SVHCSubstance of Very High Concern Tillståndsprocessen (inom REACH) syftar till att säkerställa att ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) successivt ersätts av mindre farliga ämnen eller mindre farlig teknik i fall där tekniskt och ekonomiskt rimliga alternativ finns tillgängliga.
KandidatlistanNär ett ämne identifieras som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämne) och tas upp på kandidatförteckningen kan det innebära att importörer, producenter och leverantörer av en vara som innehåller ett sådant ämne får vissa rättsliga skyldigheter.
Producenter och importörer av varor kan få information om de ämnen som finns i deras varor och koncentrationen av dessa ämnen från aktörer högre upp i distributionskedjan, till exempel leverantörer av varor utanför EU och leverantörer av ämnen och blandningar.
WFDThe Waste Framework Directive fastställer åtgärder för att hantera de negativa effekterna på miljön och människors hälsa till följd av genereringen och hanteringen av avfall, och för att förbättra den effektiva användningen av resurser som är centrala för övergången till en cirkulär ekonomi.
SCIPSCIP is the database for information on Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) established under the Waste Framework Directive (WFD). Companies supplying articles containing substances of very high concern (SVHCs) on the Candidate List in a concentration above 0.1% weight by weight (w/w) on the EU market have to submit information on these articles to ECHA, as from 5 January 2021. The SCIP database ensures that the information on articles containing Candidate List substances is available throughout the whole lifecycle of products and materials, including at the waste stage. The information in the database is then made available to waste operators and consumers. (ingen svensk text finns 2021-03-23)
RestriktionslistanEcha bedömer regelbundet ämnena i kandidatförteckningen för att fastställa vilka som med prioritet bör föras in i tillståndsförteckningen. Prioriteringen baseras på information om inneboende egenskaper, omfattande användning eller stora volymer som faller inom ramen för tillämpningsområdet för tillståndskravet.
BPRThe Biocidal Products Regulation (BPR, Förordning (EU) 528/2012) Utsläppande på marknaden och användning av biocidprodukter som används för att skydda människor, djur, material och varor mot skadliga organismer, som skadedjur och bakterier, genom de verksamma ämnena i biocidprodukten. Denna förordning syftar till att få biocidproduktmarknaden inom EU att fungera bättre och samtidigt garantera en hög skyddsnivå för människor och miljö.
PCNPoison Centers Notification Enligt bilaga VIII till CLP-förordningen ska importörer och nedströmsanvändare som släpper ut farliga blandningar på EU-marknaden förse utsedda organ med specifik information om sina blandningar. I bilagan specificeras även ett nytt harmoniserat format för anmälningar. Informationen som finns i anmälningarna ska användas av giftinformationscentraler för insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas och där dessa blandningar ingår.
SEVESOThe Seveso III Directive 2012/18/EU on the control of major-accident hazards involving dangerous substances lays down the rules for prevention of major industrial accidents involving hazardous substances and for limiting the consequences of such accidents for human health and the environment. Under the Seveso III Directive, establishments where industrial processes involving hazardous substances are carried out are subject to reporting requirements to the relevant Member State national authorities. Hazardous substances under the Seveso Directive are identified in two ways – as a named list of specific substances, and generically, covering substances with given hazard classifications under the CLP Regulation. (ingen svensk text finns 2021-03-23)
PICThe Prior Informed Consent  ((EU) 649/2012) reglerar import och export av vissa farliga kemikalier samt skyldigheterna för företag som önskar exportera kemikalier till länder utanför EU.
CAD och CMDOccupational exposure limit (OEL) values are adopted under two legal frameworks that form an integral part of the EU’s mechanism for protecting the health of workers. In addition, there is a specific directive on asbestos that includes an OEL for this substance.
The Chemical Agents Directive (CAD) (Directive 98/24/EC) sets out the minimum requirements for the protection of workers
The Carcinogens and Mutagens Directive (CMD) (Directive 2004/37/EC) sets out the minimum requirements for protecting workers against risks to their health and safety -arising or likely to arise- from exposure to carcinogens and mutagens at work. (ingen svensk text finns 2021-03-23)
POPThe Persistent Organic Pollutants (POPs Regulation EU No 2019/1021) Med långlivade organiska föroreningar (POP) avses organiska ämnen som motstår nedbrytning, ackumuleras i levande organismer och utgör en hälso- och miljörisk. De kan transporteras med hjälp av luft eller vatten eller migrerande arter över internationella gränser och nå fram till regioner där de aldrig framställts eller använts. Internationell riskhantering är nödvändig eftersom ingen region på egen hand kan hantera de risker som dessa ämnen innebär.
DWDThe Drinking Water Directive aims to protect citizens and the environment from the harmful effects of contaminated drinking water and to improve access to drinking water
Förklaringarna tagna från varje områdes egen sida på Internet.