Koldioxid

Koldioxid (CO2) är en ofarlig gas om inte koncentrationen i luften blir så hög att syrgas trängs undan.
Koldioxid är helt nödvändigt för gröna växternas tillväxt och alla andra organismer är också beroende av denna näringstillförsel från de gröna växterna med hjälp av solen.
Utan tillräckligt med koldioxid i atmosfären stannar växtligheten upp, och all annan tillväxt också.

Fotosyntesen  
De gröna växterna, cyanobakterierna  och blågröna algerna omvandlar koldioxid (CO2) och vatten (H2O) med hjälp av solljuset (energi) till sockerarten glukos (C6H12O6) och syrgas (O2) frigörs. 
Reaktionen sker i celldelar som kallas kloroplaster. Färgämnet klorofyll, som är grönt, i växterna fångar in solljuset (energin) som behövs för reaktionen. 
På detta sätt växer växterna om de också får tillgång till de näringsämnen och det vatten de behöver.
Vi och många andra organismer utnyttjar sedan denna process för den egna tillväxten. 
Vid förbränning i vår egen kropp återbildas koldioxid precis som i en förbränningsmotor eller vid eldning av ved i en spis.

Starkt förenklad schematisk bild av lagrat kol och det cirkulerande kolet i biosfären (Bild av Iréne)

På berget Manua Loa Hawaii har koldioxidkoncentrationen i atmosfären mätts sedan 1958. Trenden över dessa mer än 60 års mätningar kan ses i det högra diagrammet om länken följs.

Koldioxid i olika koncentrationer i luften angett i procent (%).

  • Koldioxid i utananingsluften hos vuxen människa: 4%=40000ppm
  • Koldioxidnivå när de gröna växterna inte längre kan växa:    0,015%=150ppm
  • Antagen koldioxidnivån i atmosvären förindustriellt: 0,0285%=285ppm
  • Antagen koldioxidnivån i atmosvären år 1900: 0,03%=300ppm
  • Uppmätt koldioxidnivån i atmosvären år 2000: 0,038%=380ppm
  • Uppmätt koldioxidnivån i atmosvären år 2019: 0,0415%=415ppm
  • Koldioxid som komfortindikator i icke industriella arbetslokaler: 0,1%=1000ppm
  • Nivågränsvärde (arbetsmiljö) för koldioxid i Sverige: 0,5%=5000ppm
  • Korttidsgränsvärde (arbetsmiljö) för koldioxid i Sverige: 1%=10000ppm
  • Syrebrist på grund av undanträngning: mer än 5%=50000ppm

Om ovanstående nivåer sätts upp i ett stapeldiagram där y-axeln är graderad i procent får man följande bild

Av Iréne

I ett vanligt växthus bevaras solens energi lite längre och växterna kan tillväxa även i ett kallare väder.
I större växthusodlingar förstärks ofta växternas tillväxt genom att tillföra extra koldioxid till en nivå om 1000-1500 ppm (0,1-0,15%). Över 1500 ppm sägs växterna ta skada.

Kolmonoxid (CO) är till skillnad mot koldioxid en mycket giftig gas och uppkommer vid förbränning när tillgång av syre är otillräcklig. Se flik om växthusgaser där även några riktigt farliga gaser nämns mot slutet.