Svenska Myndigheter-Lagar-Förordningar-Föreskrifter

Hitta rätt myndighetFrån Kemikalieinspektionen hemsida.
KEMIKemikalieinspektionen
 Tillstånd
Det krävs tillstånd både för privat hantering och yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter. Tillståndreglerna finns i en svensk förordning (SFS 2008:245) och Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7).
 Nationella begränsningar och förbud
Ett antal unika svenska regler begränsar förekomsten av vissa ämnen i kemiska produkter och i varor. Dessa nationella be­gräns­ningar eller förbud saknar motsvarighet i andra EU-länder.
 Bekämpningsmedel
Ett bekämpningsmedel kan vara antingen en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel beroende på vilket användningsområde det har.
Växtskyddsmedel
Växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Du får bara sälja och använda växtskyddsmedel som är godkända i Sverige.
Biocidprodukter
Biocidprodukter är kemiska eller biologiska bekämpningsmedel som används för att bekämpa eller kontrollera skadliga organismer. De bekämpningsmed som inte är växtskyddsmedel räknas som biocidprodukter.Se också EU-reglerna.
 Produktregistret
Om du tillverkar eller för in anmälningspliktiga produkter till Sverige ska du meddela detta till Kemikalieinspektionens produktregister.
GiftinformationscentralenGiftinformationscentralen
Svarar på frågor om akuta förgiftningar – dygnet runt, året runt.
Det är den instans i Sverige som använder den information som företag lämnar om sina kemiska produkter till (numera) EU i Poison Centers Notification.
AVArbetsmiljöverket
 Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen är i huvudsak övergripande om kemikalier, dock handlar 17§ i förordningen om REACH.
 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19 
Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.
 Hygieniska gränsvärden AFS 2018:1
Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden gäller i alla verksamheter där luftföroreningar förekommer. Luftföroreningar kan vara allt från kvartsdamm till gaser. Gränsvärden finns för drygt 500 farliga olika ämnen.
 Även många andra föreskrifter har anknytning till kemiska riskkällor.
MSBMyndigheten för samhällsskydd och beredskap
 Brandfarliga och Explosiva produkter
 Allvarliga kemikalieolyckor (Seveso)
(Seveso är ort i norra Italien där en stor olycka ägde rum 1976)
Se också EU-reglerna
 Transport av farligt gods
Transport av farligt gods på järnväg (RID-S)Transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)
TransportstyrelsenTransportstyrelsen
IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code) är införlivad i svensk lagstiftning och är det regelverk som ska tillämpas vid transport av förpackat farligt gods till sjöss.Vilka ämnen och föremål som är klassificerade som farligt gods framgår av IMDG-koden.
ICAO-TI Technical Instructions For The Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Doc 9284) The broad principles governing the international transport of dangerous goods by air are contained in Annex 18 to the Convention on International Civil Aviation.
NVNaturvårdsverket
 Miljöbalken Kapitel 14 – Kemiska produkter och biotekniska organismer
Förordningar och föreskrifter kopplat till detta kapitel.
Exempel:
SFS 2008:245 Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer
NFS 2017:5 Föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor
MSBFS 2018:1 Föreskrifter om aerosolbehållare
HaVHavs och vattenmyndigheten
Strålsäkerhetsmyndigheten Strålsäkerhetsmyndigheten
LäkemedelsverketKosmetika
Om du ska tillverka, importera, distribuera, köpa in eller sälja vidare kosmetiska produkter behöver du känna till de regler som finns för att produkterna ska vara säkra. Vi har dels ett regelverk som är gemensamt inom EU och dels kompletterande svenska regler för produkter i Sverige. Alla använder kosmetika dagligen, det är till exempel tvål, hudkräm, schampo, tandkräm, smink och deodorant. 
Läkemedelsverket